O projektu MAP - jak šel čas s projektem MAP od roku 2016


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KROMĚŘÍŽ III.

Zkrácený název projektu: MAP III Kroměříž

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022989

Příjemce projektu: Město Kroměříž

Finanční partneři projektu: MAS Jižní Haná, MAS Hříběcí hory

Období realizace: 07/2022 - 11/2023

Financování projektu: Rozpočet projektu ve výši 2 396 352  Kč je v rozsahu 95 % způsobilých výdajů financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a státního rozpočtu ČR (SR ČR)

Vize projektu: ORP Kroměříž je prostorem, kde vzdělávání v mateřských i základních školách, stejně jako v dalších vzdělávacích institucích, probíhá ve vzájemné souhře a spolupráci. Jsou s rozmyslem vytvářeny prostorové, materiální i intelektuální předpoklady pro kvalitní výuku, rozvoj spolupráce v komunitě a individuální přístup k žákům. Spolupracující síť všech typů zařízení využívá nejen infrastrukturu, ale rovněž získávané znalosti a zkušenosti tak, aby docházelo k přirozenému, rovnoměrnému a udržitelnému rozvoji v celé šíři spektra vzdělávání v území. Žáci pod společným vedením rodičů a pedagogů přebírají odpovědnost za své vzdělávání a uplatnění v životě.

Klíčové aktivity (KA) projektu: Projekt zahrnuje aktivity spolupráce a plánování (současně je řízen, evaluován a monitorován) pro ZŠ, MŠ, pedagogická zařízení v ORP Kroměříž a další instituce a aktéry včetně rodičů a NNO. V MAP III Kroměříž bude plánován navazující projekt MAP IV, který bude znovu implementační.

Projekt tvoří 3 klíčové aktivity:

KA 01 Řízení projektu

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP

 • Aktivita zahrnuje činnost realizačního týmu (RT), řídícího výboru MAP (ŘV MAP), pracovních skupin (PS); aktualizaci a tvorbu dokumentů souvisejících s řízením a rozvojem procesu místního akčního plánování, spolupráce v území i ve školách.
 • 4 pracovní skupiny jsou ustanoveny pro oblasti:
  • financování;
  • rovné příležitosti; 
  • čtenářská gramotnost a výuka cizích jazyků;
  • rozvoj vzdělávání v oblasti IT, přírodních věd a polytechnického vzdělávání a matematická gramotnost.

KA 03 Evaluace MAP

 • Zhodnocení celého operačního období OP VVV - zahrnuj projektu MAP Kroměříž, MAP II Kroměříž a MAP III Kroměříž


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KROMĚŘÍŽ II.

Zkrácený název projektu: MAP II Kroměříž

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596

Příjemce projektu: Město Kroměříž

Finanční partneři projektu: MAS Jižní Haná, MAS Hříběcí hory

Období realizace: 07/2018 - 12/2021 (prodloužení projektu 01/2022 - 06-2022)

Financování projektu: Rozpočet projektu ve výši 14 726 334 Kč je v rozsahu 95 % způsobilých výdajů financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a státního rozpočtu ČR (SR ČR)

Vize projektu: ORP Kroměříž je prostorem, kde vzdělávání v mateřských i základních školách, stejně jako v dalších vzdělávacích institucích, probíhá ve vzájemné souhře a spolupráci. Jsou s rozmyslem vytvářeny prostorové, materiální i intelektuální předpoklady pro kvalitní výuku, rozvoj spolupráce v komunitě a individuální přístup k žákům. Spolupracující síť všech typů zařízení využívá nejen infrastrukturu, ale rovněž získávané znalosti a zkušenosti tak, aby docházelo k přirozenému, rovnoměrnému a udržitelnému rozvoji v celé šíři spektra vzdělávání v území. Žáci pod společným vedením rodičů a pedagogů přebírají odpovědnost za své vzdělávání a uplatnění v životě.

Klíčové aktivity (KA) projektu: Projekt zahrnuje aktivity spolupráce a plánování (současně je řízen, evaluován a monitorován) pro ZŠ, MŠ, pedagogická zařízení v ORP Kroměříž a další instituce a aktéry včetně rodičů a NNO. Součástí jsou implementační aktivity naplňující tři opatření definovaná v předchozím projektu MAP I.

KA 01 Řízení projektu

 • Projektový tým složený z manažerských, odborných i administrativních pozic řídí a realizuje aktivity projektu MAP II a implementuje projekty definované v akčním plánu předchozího MAP I, podporuje proces místního akčního plánování.

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP

 • Aktivita zahrnuje činnost realizačního týmu (RT), řídícího výboru MAP (ŘV MAP), pracovních skupin (PS); aktualizaci a tvorbu dokumentů souvisejících s řízením a rozvojem procesu místního akčního plánování, spolupráce v území i ve školách.
 • 5 pracovních skupin je ustanoveno pro oblasti: financování; rovné příležitosti; předškolní vzdělávání a péče; čtenářská gramotnost a výuka cizích jazyků; rozvoj vzdělávání v oblasti IT, přírodních věd a polytechnického vzdělávání a matematická gramotnost.

KA 03 Evaluace a monitoring MAP

 • Monitoring a vyhodnocování realizace aktivit projektu, naplňování priorit a cílů MAP, naplňování akčních plánů, rozvoje partnerství.

KA 04 Implementační aktivity 

 • Opatření předškolní vzdělávání a péče, dostupnost, inkluze, kvalita 
 • Podpora aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti a prevence v MŠ   
 • Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ prostřednictvím efektivního využívání ICT 
 • Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ - využití přírodních učeben ve školních zahradách
 • Opatření čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti s využitím ICT
 • Opatření inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Prevence rizikového chování na ZŠ
 • Podpora spolupráce a kreativity

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KROMĚŘÍŽ

Zkrácený název projektu: MAP Kroměříž

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000125

Příjemce projektu: Město Kroměříž

Období realizace: 09/2016 - 06/2018

Financování projektu: Rozpočet projektu ve výši 3 854 816 Kč je v rozsahu 95 % způsobilých výdajů financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a státního rozpočtu ČR (SR ČR)

Klíčové aktivity (KA) projektu:

KA 01 Akční plánování

KA 02 Evaluace

KA 03 Řízení MAP

KA 04 Řízení projektu