MAP II


Vize projektu: ORP Kroměříž je prostorem, kde vzdělávání v mateřských i základních školách, stejně jako v dalších vzdělávacích institucích, probíhá ve vzájemné souhře a spolupráci. Jsou s rozmyslem vytvářeny prostorové, materiální i intelektuální předpoklady pro kvalitní výuku, rozvoj spolupráce v komunitě a individuální přístup k žákům. Spolupracující síť všech typů zařízení využívá nejen infrastrukturu, ale rovněž získávané znalosti a zkušenosti tak, aby docházelo k přirozenému, rovnoměrnému a udržitelnému rozvoji v celé šíři spektra vzdělávání v území. Žáci pod společným vedením rodičů a pedagogů přebírají odpovědnost za své vzdělávání a uplatnění v životě.

Klíčové aktivity (KA) projektu: Projekt zahrnuje aktivity spolupráce a plánování (současně je řízen, evaluován a monitorován) pro ZŠ, MŠ, pedagogická zařízení v ORP Kroměříž a další instituce a aktéry včetně rodičů a NNO. Součástí jsou implementační aktivity naplňující tři opatření definovaná v předchozím projektu MAP I.

KA 01 Řízení projektu

 • Projektový tým složený z manažerských, odborných i administrativních pozic řídí a realizuje aktivity projektu MAP II a implementuje projekty definované v akčním plánu předchozího MAP I, podporuje proces místního akčního plánování.

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP

 • Aktivita zahrnuje činnost realizačního týmu (RT), řídícího výboru MAP (ŘV MAP), pracovních skupin (PS); aktualizaci a tvorbu dokumentů souvisejících s řízením a rozvojem procesu místního akčního plánování, spolupráce v území i ve školách.
 • 5 pracovních skupin je ustanoveno pro oblasti: financování; rovné příležitosti; předškolní vzdělávání a péče; čtenářská gramotnost a výuka cizích jazyků; rozvoj vzdělávání v oblasti IT, přírodních věd a polytechnického vzdělávání a matematická gramotnost.

KA 03 Evaluace a monitoring MAP

 • Monitoring a vyhodnocování realizace aktivit projektu, naplňování priorit a cílů MAP, naplňování akčních plánů, rozvoje partnerství.

KA 04 Implementační aktivity

 • Opatření předškolní vzdělávání a péče, dostupnost, inkluze, kvalita
 • Podpora aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti a prevence v MŠ
 • Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ prostřednictvím efektivního využívání ICT
 • Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ - využití přírodních učeben ve školních zahradách
 • Opatření čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti s využitím ICT
 • Opatření inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Prevence rizikového chování na ZŠ
 • Podpora spolupráce a kreativity


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KROMĚŘÍŽ II.

Období realizace: 07/2018 - 12/2021 (prodloužení projektu 01/2022 - 06-2022) ("ukončený")

Zkrácený název projektu: MAP II Kroměříž

Registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596

Příjemce projektu: Město Kroměříž

Finanční partneři projektu: MAS Jižní Haná, MAS Hříběcí hory

Financování projektu: Rozpočet projektu ve výši 14 726 334 Kč je v rozsahu 95 % způsobilých výdajů financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a státního rozpočtu ČR (SR ČR)