MAP III

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KROMĚŘÍŽ III.

Zkrácený název projektu: MAP III Kroměříž

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022989

Příjemce projektu: Město Kroměříž

Finanční partneři projektu: MAS Jižní Haná, MAS Hříběcí hory

Období realizace: 07/2022 - 11/2023

Financování projektu: Rozpočet projektu ve výši 2 396 352 Kč je v rozsahu 95 % způsobilých výdajů financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a státního rozpočtu ČR (SR ČR)


Vize projektu: ORP Kroměříž je prostorem, kde vzdělávání v mateřských i základních školách, stejně jako v dalších vzdělávacích institucích, probíhá ve vzájemné souhře a spolupráci. Jsou s rozmyslem vytvářeny prostorové, materiální i intelektuální předpoklady pro kvalitní výuku, rozvoj spolupráce v komunitě a individuální přístup k žákům. Spolupracující síť všech typů zařízení využívá nejen infrastrukturu, ale rovněž získávané znalosti a zkušenosti tak, aby docházelo k přirozenému, rovnoměrnému a udržitelnému rozvoji v celé šíři spektra vzdělávání v území. Žáci pod společným vedením rodičů a pedagogů přebírají odpovědnost za své vzdělávání a uplatnění v životě.

Klíčové aktivity (KA) projektu: Projekt zahrnuje aktivity spolupráce a plánování (současně je řízen, evaluován a monitorován) pro ZŠ, MŠ, pedagogická zařízení v ORP Kroměříž a další instituce a aktéry včetně rodičů a NNO. V MAP III Kroměříž bude plánován navazující projekt MAP IV, který bude znovu implementační.

Projekt tvoří 3 klíčové aktivity:

KA 01 Řízení projektu

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP

 • Aktivita zahrnuje činnost realizačního týmu (RT), řídícího výboru MAP (ŘV MAP), pracovních skupin (PS); aktualizaci a tvorbu dokumentů souvisejících s řízením a rozvojem procesu místního akčního plánování, spolupráce v území i ve školách.
 • 4 pracovní skupiny jsou ustanoveny pro oblasti:
  • financování;
  • rovné příležitosti;
  • čtenářská gramotnost a výuka cizích jazyků;
  • rozvoj vzdělávání v oblasti IT, přírodních věd a polytechnického vzdělávání a matematická gramotnost.

KA 03 Evaluace MAP

 • Zhodnocení celého operačního období OP VVV - zahrnuj projektu MAP Kroměříž, MAP II Kroměříž a MAP III Kroměříž