Implementace


Podpora aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti a prevence v MŠ    


Podpora aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti a prevence v MŠ je cyklus čtyř aktivit:

 • Dopravní výchova - Dopraváček
 • První pomoc - Zdravotníček
 • Bezpečí dětí - Šikulka
 • Zdravý životní styl - Všeználek

Dopraváček

Implementace na téma Bezpečnost a prevence pro děti MŠ byla zahájena v únoru 2019. Realizační tým MAP ORP Kroměříž II se spojil s odborníky z Červeného kříže v Kroměříži a vytvořil cyklus 4 vzdělávacích programů. První z nich "Dopraváček" se rozběhl již ve druhém pololetí školního roku 2018/2019.

Ve spolupráci s MŠ a ředitelkou dopravního hřiště v Kroměříži Mgr. Alicí Juračkovou vznikly aktivity zaměřené na bezpečnost v dopravě. Děti si budou moci osvojit základy bezpečného chování v dopravním prostředí (chodník, silnice, chodec, cyklista, atd.). Budou si moci vyzkoušet roli chodce, "řidiče" a seznámí se metodami přiměřenými věku se základními dopravními situacemi. To vše si vyzkouší na dopravním hřišti nebo přímo v zapojených školkách.

V 15 pilotních školkách, které měly o tento program zájem, proběhnou vzdělávací hodiny s praktickými ukázkami. Kromě metodické příručky jim zůstanou pomůcky a vybavení k pozdějšímu využití. Metodické příručky i některé pomůcky budou k dispozici všem mateřským školám v ORP Kroměříž.

Zdravotníček

V prvním pololetí školního roku 2019/2020 se téma bezpečnosti v MŠ zaměří na první pomoc. Opět se pracovníci Červeného kříže v Kroměříži rozjedou do zapojených školek z ORP Kroměříž a názorně budou pracovat s dětmi a pomůckami. Děti si osvojí základy první pomoci a prakticky se seznámí s různými pomůckami, které budou k dispozici.

Šikulka + Všeználek

Plánované aktivity budou probíhat formou workshopů ve školním roce 2020/2021.

Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ prostřednictvím efektivního využívání ICT 


V rámci této implementace probíhají v MŠ na území ORP Kroměříž následující aktivity.

Metodická podpora při práci s interaktivní tabulí

Lektor: Mgr. Hana Zbořilová - vedoucí metodického sdružení I. stupně ZŠ

Jedná se o workshopy v zapojených MŠ zaměřené na podporu práce pedagogů s novými technologiemi v MŠ a na 1. stupni ZŠ s cílem usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Používat se bude interaktivní tabule SMART Board, metodika bude využitelná i pro interaktivní display. Lekce na sebe navazují jen volně, proto je možné účastnit se jen některých lekcí. Workshopy budou probíhat na různých školách na území ORP Kroměříž.

Termíny workshopů:

25.11.2019 - Metodická podpora při práci s interaktivní tabulí 1 - Odbor školství, Kroměříž

20.1.2020 - Metodická podpora při práci s interaktivní tabulí 2 - Odbor školství, Kroměříž

3.2.2020 - Metodická podpora při práci s interaktivní tabulí 3 - MŠ E. Světlíka, Hulín

24.2..2020 - Metodická podpora při práci s interaktivní tabulí 4 - ZŠ 1. máje, Kroměříž

16.3.2020 - Metodická podpora při práci s interaktivní tabulí 5 - MŠ E. Světlíka, HulínZvýšení kvality vzdělávání v MŠ - využití přírodních učeben ve školních zahradách 


Hlavním cílem této aktivity je zajištění vzniku, otestování a rozšíření vzdělávacích programů využitelných ve venkovních učebnách - přírodě blízkých zahradách v rámci celoroční výuky. Zapojené pilotní MŠ vyzkouší nové programy a obdrží také metodiku. Aktivita je zaměřená nejen na inspiraci, vznik ale i na údržbu přírodních učeben.

Aktivita je spuštěna na začátku 1. pololetí školního roku 2019/2020. Vše zahájil 1.10.2019 Toulavý autobus - inspirativní cesta po přírodních zahradách. Přihlášení ředitelé navštíví tři zahrady, kde výuku v přírodních učebnách využívají. Navštívíme tato tři místa:

 • Uherské Hradiště zahrada Trnky - seznámení s prvky v zahradě a jejich využití s praktickou ukázkou aktivit, budování prvků se zapojením rodičů, dětí (zkušenosti, inspirace),...
 • MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod - budování zahrady (vlastní zkušenosti, zapojení rodičů, role architekta), propojení EVVO a polytechniky,...
 • Envicentrum Vysoké Pole - ukázka výukového programu pro MŠ

Implementace pokračovala workshopem 21.9. 2020 na přírodní zahradě ZŠ v Hulíně. Seminář s workshopem Učíme se venku v zahradě je určen pro ředitele a pedagogy MŠ. Lektorka Mgr. Iva Koutná se zaměří na praktické ukázky aktivit s dětmi, výrobu a použití didaktických pomůcek. Pedagogové MŠ naleznou také inspiraci pro práci s dětmi a doporučení na didaktické prvky do školních zahrad.

Pro účastníky semináře jsou určeny balíčky s didaktickými pomůckami pro pedagogy, ale také pratické pomůcky pro děti, které využijí při výuce ve školní zahradě.

V rámci této implementace probíhá také konzultace přímo na školních zahradách v jednotlivých MŠ, která se zaměřuje na údržbu zahrad.

Tiskové zprávy k údržbě zahrad:
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti s využitím ICT 


V rámci podpory rozvoje gramotností na základních školách MAP II ORP Kroměříž podporuje a organizuje několik aktivit.

Podpora matematické gramotnosti

Workshop se seminářem "Abaku v hodinách matematiky" - lektorka Mgr. J. Bížová (4.2.2020)

Cílová skupina: učitelé matematiky 1. a 2. stupně základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií

Program:
Vzdělávací program "Abaku ve výuce matematiky" má rozvinout pedagogické dovednosti pedagogických pracovníků s cílem zlepšit výuku matematiky s použitím principů Abaku. Seminář poskytne jak teoretické, tak především praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku v hodinách matematiky. Nabízí náměty z praxe na usnadnění a řešení konkrétních oblastní výuky matematiky pro první a druhý stupeň ZŠ.

Podpora čtenářské gramotnosti v českém i anglickém jazyce

Seminář "Cesta k přednesu" - lektorka Mgr. E. Zámečníková (4.11.2019)

Seminář pro pedagogy českého jazyka a literatury na 1. a 2. stupni ZŠ, středních školách i pro pedagogy volného času či zájemce o přednes prózy i poezie. Cílem je příprava žáků a studentů na přehlídky Svátek poezie a Wolkrův Prostějov.


Workshop "Čtení knih v anglickém jazyce s dětmi na 1. stupni ZŠ" - lektorka Mgr. N. Vojtková (10.12.2019)

Worshop je určený pro pedagogy angického jazyka na 1. stupni ZŠ. Paní lektorka prakticky předvede, jak pracovat s anglickou knihou tak, aby děti zaujala a zároveň porozuměly textu a zábavnou formou se naučily slovní zásobu.


Pilotáž "Čtení knih v hodině angličtiny"

MAP II ORP Kroměříž zakoupilo 4 sady knih v angličtině. Mgr. Naděžda Vojtková připraví metodiku ke knihám a ty spolu s knihami budou zapůjčeny do základních škol přímo do výuky. V tabulce je vidět přehled zápůjček. Volné sady budou po pilotáži k zápůjčce k dispozici v Knihovně Kroměřížska.Prevence rizikového chování na ZŠ 


Hlavním tématem aktivity v rámci opatření č.3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem je téma klima školy. Cílem všech aktivit je dosáhnout pozitivní atmosféry ve třídách a základních školách. Vzniknout mají preventivní programy, analýzy prostředí ve školách, společná setkávání s příklady dobré praxe i setkávání psychologů, preventistů či výchovných poradců.

Semináře pro školní psychology

MAP ORP Kroměříž pořádá v této souvislosti semináře pro školní psychology s názvem Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole. Lektorem je PeaDr. Mgr. Věra Facová, která je kapacitou v této oblasti. Semináře se mohou účastnit školní psychologové z celého území ORP Kroměříž. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu účastníků se budou semináře opakovat. Vždy se řeší konkrétní situace, které navrhnout psychologové.

Termíny seminářů:

24.9.2018 - 1. seminář Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole

20.3.2019 - 2. seminář Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole

21.10.2019 - 3. seminář Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole

Konference Nebojme se etické výchovy

Součástí aktivity prevence je také spoluúčast na pořádání konference Nebojme se etické výchovy, která probíhá na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Účastnit se mohou pedagogičtí pracovníci z celého území ORP Kroměříž.

Termíny konference:

27.11.2018 - konference Nebojme se etické výchovy II

26.11.2019 - konference Nebojme se etické výchovy III

Centrum kolegiální podpory

V rámci této implementace také bude ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Kroměříž, F. Vančury fungovat Centrum kolegiální podpory v Kroměříži. 

Bude se i jednat o pravidelná prezenční nebo on-line setkávání (skupiny cca 10) pedagogů našich základních škol 1x měsíčně.

Na jednotlivých setkáních se budeme věnovat konkrétním typům zdravotního postižení popř. omezení. V úvodu vždy krátce v teoretické rovině (vymezení pojmů, příznaky, projevy, charakteristika postižení) a v druhé části setkání praktickým zkušenostem, videoukázkám a pomůckám, které jsou při vzdělávání těchto žáků využívány. Bude i prostor k vzájemnému předávání zkušeností.

Podstatnou část pozornosti budeme věnovat práci a využít iPadu ve vyučování. Účastníkům budou představeny jednotlivé aplikace, které si vždy i prakticky vyzkoušejí, také dostanou konkrétní typy a náměty na využití ve vyučování. IPady si mohou účastníci přinést vlastní, případně jim budou na setkání zařízení zapůjčena. 


Podpora spolupráce a kreativity 


Kreativita ve výuce přírodovědných předmětů

V rámci spolupráce a kreativity se aktivity MAP II ORP Kroměříž zaměřují na různé oblasti. Na území výborně fungují pedagogové přírodovědných předmětů, především fyziky. Proto MAP II organizuje dvoudenní seminář pro fyzikáře, kde naleznou učitelé ZŠ i MŠ inspiraci na kreativní pojetí výuky fyziky a od 3. ročníku také chemie. Přímo pro žáky jsou pak organizovány soutěže ve fyzice.

Soutěže:

 • Soutěž ve fyzice pro žáky 9. třídy (9.12.2018)
 • Soutěž ve fyzice pro žáky 8. třídy (26.4.2019)
 • Soutěž ve fyzice pro žáky 9. třídy (21.2.2020)


Semináře fyziky (chemie) pro pedagogy MŠ a ZŠ:

 • 2. Seminář fyziky aneb Kroměřížské Aequinoctium (21.-22.3.2019)
 • Seminář fyziky pro pedagogy MŠ - Kouzla Ferdy Mravence v MS (22.3.2019)
 • 3. Seminář fyziky aneb Kroměřížské Aequinoctium (19.-20.3.2019)