Implementace MAP IV

V rámci projektu MAP IV budeme realizovat implementaci aktivit z akčních plánů na roky 2024 a 2025. Tyto aktivity vznikly na základě potřeby území ORP Kroměříž, která byla zjišťována v rámci setkávání a plánování během projektu MAP III. Implementační aktivity budou doplňkové ke zjednodušeným projektům "Šablonám" z OP JAK.


KA04/01 IMPLEMENTACE AKTIVIT MAP IV PRO REALIZACI POVINNĚ VOLITELNÉHO TÉMATU PODPORA MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH FOREM VEDOUCÍCH K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ


KA04/01/01 SCÉNICKÁ ČTENÍ A SEBEVYJÁDŘENÍ PROSTŘEDNICTVÍM DIVADELNÍCH FOREM

CÍL AKTIVITY:

  • Podpořit vztah ke čtenářství a literatuře prostřednictvím nových forem pojetí literatury. Podpořit vztah k dramatické výchově a scénickým formám a celkově tak zvýšit zájem o kvalitní čtení s porozuměním a prezentaci získaných dovedností.
  • Umožnit pedagogům získat zkušenost s novými formami vzdělávání a zapojit nové prvky do výuky v návaznosti na potřeby a možnosti třídních kolektivů.

KA04/02 IMPLEMENTACE AKTIVIT MAP IV PRO REALIZACI POVINNĚ VOLITELNÉHO TÉMATU ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA, ZEJMÉNA ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM A JINÝM ZNEVÝHODNĚNÍM

KA04/02/01 DĚTI SPOLEČNĚ - PODPORA DRAMATICKÝCH FOREM PREZENTACÍ - DIVADELNÍ FORMY PRO VŠECHNY DĚTI

CÍL AKTIVITY:

  • Podpořit vztah ke čtenářství a literatuře prostřednictvím nových forem pojetí literatury. Podpořit vztah k dramatické výchově a scénickým formám a celkově tak zvýšit zájem o kvalitní čtení s porozuměním a prezentaci získaných dovedností.
  • Umožnit pedagogům získat zkušenost s novými formami vzdělávání a zapojit nové prvky do výuky v návaznosti na potřeby a možnosti třídních kolektivů.

KA04/03 IMPLEMENTACE AKTIVIT MAP IV PRO REALIZACI POVINNĚ VOLITELNÉHO TÉMATU PODPORA PEDAGOGICKÝCH A DIDAKTICKÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA MANAGEMENTU TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

KA04/03/01 – VEDENÍ PEDAGOGICKÝCH A TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

CÍL AKTIVITY: Posílit kompetence pedagogů v oblasti vedení kolektivů se zaměření na řízení třídních kolektivů a jejich specifik a řízení týmů ve školách.  

KA04/03/02 – PODPORA KOOPERACE ŠKOL, SPC A PPP PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ A SDÍLENÍ

CÍL AKTIVITY: Podpořit spolupráci odborných pedagogických pracovišť a škol za účelem rozvoje a stabilizace spolupracující sítě a podpory kompetencí pracovníků ve vzdělávání. 

KA04/03/03 – TESTOVÁNÍ MODERNÍCH FOREM HODNOCENÍ A KOMUNIKACE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

CÍL AKTIVITY: Umožnit pedagogům hodnotit žáky novými metodami tak, aby měli dostatek znalostí a dovedností k jejich zavádění do výuky a vzdělávání/výchovy. 

KA04/03/04 – DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE JAKO DOBRÝ SLUHA

CÍL AKTIVITY: Podpořit znalosti a kompetence pedagogů pro zapojení digitálních technologií do výuky a práce s dětmi.  


KA04/04 IMPLEMENTACE AKTIVIT MAP IV PRO REALIZACI VOLITELNÉHO TÉMATU ROZVOJ KOMPETENCÍ ŽÁKŮ V POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

KA04/04/01 – KONFERENCE PRO ROZVOJ POLYTECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ – FYZIKA

CÍL AKTIVITY: Podpořit zlepšování výuky fyziky s důrazem na praktickou prezentaci zajímavých jevů a nové výukové metody. 


KA04/05 IMPLEMENTACE AKTIVIT MAP IV PRO REALIZACI VOLITELNÉHO TÉMATU VÝCHOVA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

KA04/05/01 ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO

CÍL AKTIVITY: Zvýšit znalosti a dovednosti v oblasti lokálních procesů, komunikace, občanské společnosti, rozhodování, zodpovědnosti a sebeorganizace v oblasti času u žáků 2. stupně základních škol města Kroměříž. 

KA04/05/02 VÝUKA V PROSTŘEDÍ ŠKOLNÍCH ZAHRAD V MŠ A NA NIŽŠÍCH STUPNÍCH ZŠ

CÍL AKTIVITY: Podpořit možnost získávat znalosti ve venkovních učebnách s respektem k přírodě a přirozeným procesům. 


KA04/06 IMPLEMENTACE AKTIVIT MAP IV PRO REALIZACI VOLITELNÉHO TÉMATU ROZVOJ VZTAHU K MÍSTU, KDE DĚTI A ŽÁCI ŽIJÍ, MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ

KA04/06/01 - REGIONÁLNÍ POHÁDKY A POVĚSTI

CÍL AKTIVITY: Podpořit místně zakotvené učení a využití tradice ve výuce.  

KA04/06/02 – KROMĚŘÍŽSKO SPOLEČNĚ NAPŘÍČ GENERACEMI

CÍL AKTIVITY: Propojit generace za účelem podpořit sounáležitost komunity, předávání znalostí a zkušeností a vzájemné učení a spolupráci napříč generacemi. 


A04/07 IMPLEMENTACE AKTIVIT MAP IV PRO REALIZACI VOLITELNÉHO TÉMATU - WELLBEING

KA04/07/01 – PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ - JAK BÝT NE-ZÁVISLÍ

CÍL AKTIVITY: Vytvořit ve školách podmínky pozitivní klima s nízkou tendencí ke zneužívání návykových látek a zkušenostmi s jinými formami závislostí. 

KA04/07/02 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PRÁCE ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ

CÍL AKTIVITY: Podpořit spolupráci odborných pracovišť pro zvyšování psychické pohody, klimatu a zdravých vztahů ve školách. 

KA04/07/03 - WELLBEING PRO PRÁCI PEDAGOGA

CÍL AKTIVITY: Podpořit schopnost péče o duševní zdraví a pohodu v dětském i zaměstnaneckém kolektivu.