Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

13.12.2021

Akreditovaný osmihodinový seminář především pro pedagogy v MŠ v ORP Kroměříž.

KDY: 18.1.2022

KDE: online

Lektor: Jiřina Bednářová

Vzdělávací cíl:

  • Cílem kurzu je blíže seznámit pedagogy s problematikou vývoje a stimulace grafomotoriky od pedagogické diagnostiky jejího vývoje až po stimulační a reedukační programy zaměřené na rozvoj grafomotoriky. Východiskem stimulace je seznámení s přirozeným vývojem dané oblasti a posléze řazení a třídění činností podle vývojových kritérií.
  • Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti grafomotoriky.
  • Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání psaní, na případné další potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).

Obsah kurzu:

Blok č. 1:
Vliv psychických funkcí na vývoj grafomotoriky
Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby
Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice
Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby

Blok č. 2:
Rozvoj jemné motoriky
Lateralita - vývoj laterality, diagnostika laterality
Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození - sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby
Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou

Blok č. 3:
Uvolňovací a rozcvičovací cviky
Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte
Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků
Příprava na písmo

Získané kompetence:

  • Účastník umí získávat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti grafomotoriky
  • Účastník se orientuje ve vývojových stadiích kresby, zná principy vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích dané oblasti
  • Účastník umí navodit pracovní návyky dítěte při kreslení a psaní
  • Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti grafomotoriky neodpovídá věku