Logopedie pro pedagogy MŠ

31.03.2021

Pro MŠ jsme připravili cyklus pěti webinářů k metodice logopedické péče od lektorky Mgr. Lucie Pavlicové. Tyto praktické dvouhodinové webináře jsou určeny nejen pro pedagogy MŠ, ale také pro ostatní pracovníky předškolních zařízení jako jsou logopedičtí asistenti, preventisté a asistenti pedagoga.

Webináře budou probíhat v prostředí Microsoft Teams a každý bude zaměřený na jiné téma. Webináře nejsou svým charakterem navazující, nicméně informace jsou prolínající se - tedy v ideálním případě je lepší, když se zúčastní posluchači všech webinářů. Nejdůležitější a stěžejní informace jsou opakovány na každém webináři.

Účastníci online seminářů získají informace týkající se rozvoje řeči dětí ve skupině, třídě. Dále se dozví tipy, rady a videoukázky pro efektivní rozvoj komunikačních schopností dětí (propojování rozvoje řečových schopností s různými dílčími činnostmi podporujícími celkový psychomotorický vývoj dítěte).

  • webinář č. 1.  - 14.4. 2021 od 15:30 - Rozvoj řeči a dechová cvičení,...

První ze série webinářů je věnován problematice rozvoje řeči. Posluchači se dozví, co vše vývoj řeči ovlivňuje, což jim pomůže v rozvoji (nejen) řečových schopností dětí. Účastníci zjistí, jaký podíl na vývoji řeči má např. pohyb (hrubá i jemná motorika), dýchání, sluchové vnímání, zrakové vnímání a jiné dílčí oblasti. Součástí webináře jsou tipy, rady a videoukázky pro efektivní rozvoj komunikačních schopností dětí - s důrazem na DECHOVÁ CVIČENÍ.

  • webinář č. 2.  - 28.4. 2021 od 15:30 - Diagnostika vývoje řeči, oromotorika,...

Druhý webinář s logopedickou tématikou věnovaný pedagogickým pracovníkům se zabývá dalšími oblastmi, jež ovlivňují vývoj řeči již od útlého věku. Účastníci webináře získají vhled do orientační (depistážní) DIAGNOSTIKY VÝVOJE ŘEČI, díky čemuž budou moci dětem, resp. jejich rodičům, včas doporučit odbornou pomoc. Posluchači dostanou nejrůznější tipy pro rozvoj dílčích schopností a dovedností, jež úzce souvisí s rozvojem řeči. Prostřednictvím videoukázek nahlédnou blíže do problematiky vývoje řeči dětí. Praktická část je zaměřena zejména na OROMOTORIKU A FONAČNÍ CVIČENÍ.

  • webinář č. 3.  - 12.5. 2021 od 15:30 - Skupinová log. péče, sluchové vnímání,...

I 3. webinář je zaměřen na skupinovou logopedickou péči. Pedagogové získají informace a tipy, jak u dětí efektivně rozvíjet řečové dovednosti v rámci každodenních činností. Praktická část webináře bude věnována rozvoji SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ, které je s rozvojem řeči úzce spojeno.

  • webinář č.4.  - 26.5. 2021 od 15:30 - Zrakové vnímání, ...

Čtvrtý webinář věnovaný pedagogickým pracovníkům MŠ se zabývá ZRAKOVÝM VNÍMÁNÍM, jeho vývojem, dopadem oslabení této dílčí funkce v i rozvojem a propojením s rozvojem řečových dovedností u dětí. I tyto oblasti úzce souvisí s rozvojem řeči. V praktických ukázkách se posluchači dozví, jakým způsobem jednotlivé oblasti propojovat s cíleným rozvojem řeči.   

  • webinář č.5. - 9.6. 2021 od 15:30 - Rozvoj hrubé motoriky, grafomotorika, ...

Poslední z webinářů věnovaný pedagogickým pracovníkům MŠ se zabývá HRUBOU a JEMNOU MOTORIKOU A GRAFOMOTORIKOU. Posluchači se dozví, do jaké míry úroveň grafomotorických dovedností ovlivňuje vývoj řeči. Součásti webináře je i podrobný vhled do problematiky grafomotoriky z pohledu logopeda. Účastníci se rovněž dozví, jakým způsobem efektivně rozvíjet grafomotoriku u dětí předškolního věku a získají tipy, jak propojit rozvoj hrubé motoriky a grafomotoriky s rozvojem řeči.  

Všechny webináře budou probíhat ZDE: HTTPS://1URL.CZ/HKZ1L